Nõva maastikukaitseala

Pindala: 1466 ha

Kaitseala koosneb kolmest lahustükist, millest kaks asuvad tervikuna Lääne maakonnas, kolmas asub osaliselt Lääne, osaliselt Harju maakonnas. (Nõva MKA asukoha kaart)

Vastavalt kaitsekorrale jaguneb kaitseala kaheks looduslikuks sihtkaitsevööndiks - Mustjärve, Uuejõe, neljaks hooldatavaks sihtkaitsevööndiks - Liivase, Vananõmme, Põõsaspea, Keibu ning üheks piiranguvööndiks (Nõva MKA kaart 1:20 000).

Kaitseala põhieesmärk on Loode-Eesti omapäraste rannamaastike ja taimekoosluste kaitse.

Levinud on liivikud ja nõmmed, luitemännikud, pohla- ja kanarbikumännikud liivastel leetmuldadel. Rannikust eemal asuvad rabastunud metsad, rabamännikud, madalsood ja soostunud niidud turvasmuldadel ning niidud ja puisniidud.

Reljeef on lauskjas, valitsevad nõrgalt lainjad moreensed tasandikud. Huvitavamad on piki randa kulgevad paari meetri kõrgused luited, samuti merest kaugemale jääv, kohati 10 meetri kõrgune rannavall ehk mere-parras.

Rannavallide vahel, madalama asendiga settelistel aladel on suhteliselt kõrge põhjaveeseis, mistõttu on seal levinud madalsood, mis on paiguti rabastunud.

Suuremad veekogud on kaitsealal Lepajõeauk, Pikane järv, Allikajärv, Toatse järv ja Mustjärv.

Valgetel rannikuluidetel esineb liiv-vareskaera-merihumuri kooslus, lindudest pesitseb nõmmekiur, taimedest esineb liiv-aruhein, liiv-merisinep, liivatarv, rand-ogaputk.

Hallidel ja niisketel rannikukuidetel on rohkem liike: liiv-aruhein, sinisukk, aas-karukell, hobumadar, punane aruhein jne. Kõrgematel rannamoodustistel nt Keibu mägedel kasvab tüüpiline kuremarja kooslus. Lindudest pesitsevad kassikakk, lõopistrik, õõnetuvi, jääkoskel, hoburästas.

Lindudest pesitsevad piirkonnas veel nt karvasjalg kakk, sooräts, laanepüü, kassikakk, händkakk, värbkakk, metsis, teder, sookurg, jmt. Taimedest esineb nt rand-orashein, palu-karukell.

Põõsaspea neeme otsast kulgeb tähtis lindude rändetee - üks parimaid lindude vaatluspaiku Läänemerel, kust rändab läbi miljoneid veelinde.

Matkarajad - kaart

  • PIIRANGUD

    Marju ja seeni on lubatud korjata kogu kaitsealal, vastavalt asjaõigusseadusele ja kaitstavate loodusobjektide seadusele

    Telkimine, laagrissejäämine ja lõkke tegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ette nähtud ja tähistatud paikades

    Jalgratastega sõitmine väljaspool selleks ette nähtud teid ja radu, samuti mootorsõidukitega sõitmine ja nende parkimine väljaspool selleks ette nähtud teid on kaitsealal keelatud

Vt ka veel:

http://www.hot.ee/liivaserand/

http://www.loodus.ee/el/9805/nova.html