Looduskaitse statistiline ülevaade 2005

Käesolevad looduskaitseobjektide koondtabelid on koostatud Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse loodusbüroo poolt (kaitsealad ja hoiualad – Kaire Sirel tel 673 7562; liigid – Marika Arro tel 673 7562; kaitstavad üksikobjektid – Reigo Roasto 673 7564). Tabelid käsitlevad kaitstavaid loodusobjekte seisuga 31. detsember 2005. Tabelid on koostatud riikliku keskkonnaregistri andmete põhjal.

Looduskaitsealuseid objekte käsitletakse käesolevas ülevaates eraldi järgmiste osadena:

I Kokkuvõte kaitsealadest, hoiualadest, püsielupaikadest ja kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavatest loodusobjektidest;

II Kokkuvõte kaitstavatest looduse üksikobjektidest;

III Kokkuvõte I ja II kaitsekategooria liikide leiukohtadest.

31. detsembri 2005. aasta seisuga oli Eestis kokku 3201 kaitstavat loodusobjekti, nendest:

Olulisemad muutused

Võrreldes 1. jaanuari 2005. aasta seisuga võib välja tuua järgmised muudatused:

I Kaitsealad, hoiualad, püsielupaigad ja kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid

Tabelites on kasutatud järgmiseid lühendeid:

Tabel 1 annab ülevaate kaitsealade (rahvuspargid, looduskaitsealad, maastikukaitsealad (looduspargid), maastikukaitseala eritüübina pargid, arboreetumid ja puistud) pindaladest maakondade kaupa, tuuakse eraldi välja erinevate kaitsealatüüpide pindalad. Eraldi on esitatud kaitsealuse akvatooriumi pindala, mis on vajalik ebatäpsuste vältimiseks kaitsealuse pindala % arvutamisel maakonna või Eesti pindala suhtes.

Tabelis 2 on toodud andmed hoiualade pindalade, sealhulgas akvatooriumi suuruse kohta.

Tabelis 3 on esitatud püsielupaikade pindala maakonniti.

Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav loodusobjekt

2005. aastal kinnitati Mäealuse maastikukaitseala kaitse-eeskiri. Ala pindala on 597 ha.

Akvatooriumiks loetakse siinkohal mere ning Võrtsjärve, Peipsi, Lämmi ja Pihkva järve veealad.

II Kaitstavad looduse üksikobjektid

Tabel 4 annab ülevaate kaitstavate looduse üksikobjektide arvust ja nende pindalast maakondade lõikes objektitüüpide kaupa. Eraldi on välja toodud kolm suuremat kaitstavate looduse üksikobjektide tüübirühma:

Kõikide nimetatud objektide pindalad on väiksemad kui 1 ha.

Seisuga 31. detsember 2005 oli keskkonnaregistris kokku 1172 kaitstavat looduse üksikobjekti, nendest:

Koos ümbritseva piiranguvööndiga oli kaitstavate looduse üksikobjektide kogupindala 2005. aasta lõppedes 724,8 ha.

2005. aasta jooksul ühtegi uut üksikobjekti kaitse alla ei võetud. Objektitüüpide kaupa on arvu muutus tingitud andmete üldisest korrastamisest.

III I ja II kaitsekategooria liikide leiukohad

Tabelis 5 on toodud I kaitsekategooria liikide leiukohtade arv, II kategooriast on välja toodud harivesiliku, rohunepi, niidurüdi ja kanakulli elupaikade arv. Metsise elupaiku ei ole enam eraldi välja toodud, sest metsise kaitseks on 2005. aastal moodustatud püsielupaigad ning seega kajastuvad nüüd metsise elupaigad püsielupaikade tabelis.

Võrreldes 2004. aastaga ei ole I kategooria liikide leiukohtade arvus suuremaid muudatusi toimunud. Väiksemad muutused tulenevad olemasolevate andmete korrigeerimisest ja inventuuridest laekunud uutest andmetest. Samas on arvelt maha võetud hävinud elupaiku. 2005. aasta jooksul täienesid keskkonnaregistri andmed muuhulgas kahepaiksete, kassikaku ning mitmete piirkondlike taimeinventuuride andmetega.